Policy&Condition (Lite) article

ระเบียบและเงื่อนไข

         ค่าบริการรวม 
             - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง ชั้น Economy Class และ/หรือ ตามที่กำหนดไว้  
             - ค่าโรงแรมที่พักตามโปรแกรมการเดินทาง
             - ค่าอาหารตามรายการ
             - ค่าเข้าชมสถานที่ตลอดการเดินทาง    
             - ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวพร้อมคนขับรถ และมัคคุเทศก์           
             - ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า (เฉพาะลูกค้าที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)  
             - ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
             - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงิน 800,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)                               
         
        ค่าบริการไม่รวม                                                               
             - ภาษีน้ำมันสายการบิน ที่อาจปรับขึ้นหลังจาก วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
             - ค่าทำหนังสือเดินทาง                         
             - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
             - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทุกประเภทในระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้อง
                และค่าอาหาร ที่สั่งมาทานในห้องพัก เป็นต้น
             - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีมีน้ำหนักเกินกว่าทางสายการบินกำหนดไว้
             - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษภายในร้านอาหาร นอกเหนือจากรายการที่ได้จัดไว้ให้                  
             - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ทุกประเภทในระหว่างการเดินทาง                                    
 
หมายเหตุ            
 "ค่าทัวร์" หมายถึง  ค่าบริการที่ครอบคลุมการเดินทางการท่องเที่ยว อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่า ค่าอาหารและเครื่องดื่ม             
 ค่ารถรับส่งตามรายการ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ประกันการเดินทาง และอื่น ๆ ที่ครอบคลุมตลอดการเดินทางการท่องเที่ยว 
 
เงื่อนไขการจอง                                         
            1. การสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ณ วันที่ทำการจอง            
                 (การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)      
            
            2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 20 วัน                                                                             
                
                3. การยกเลิก           
          -  ในกรณีที่ยกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ
             บางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
          -  กรณีที่ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16-30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำทัวร์
          -  กรณีที่ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11-15 วัน ทางผู้เดินทางจะได้รับค่าทัวร์คืน 40% ของราคาทัวร์  
          -  กรณีที่ยกเลิกในวันเดินทาง และ/หรือ ก่อนวันเดินทาง 1-10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
              ค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
                  *** หากท่านที่ต้องการยกเลิกทัวร์ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยทันทีและต้องทำการยกเลิกเป็น
                    ลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯ โดยตรง
            
             4.  อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอราคาทัวร์ รวมถึงเป็นราคาตั๋วเครื่องบิน
                  ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าทัวร์ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน
                  ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้
                  ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
         
             5.  ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์
                  ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าทัวร์ใดๆได้
            
             6.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์
                  ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
             
             7.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
                  ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
                  ตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าทัวร์ไม่ได้    
            
             8.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
                  ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
          
             9.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
                   สถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึง
                   ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
          
             10. ในกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยเกิดกว่าความรับผิดชอบของบริษัทฯ  หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดความ
                   ไม่ปลอดภัยต่อลูกค้า  ทางบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบใน
                    โอกาสต่อไป
                                                                            Copyright © 2013 All Right Reserved.