ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสเปน article

             หนังสือเดินทาง (Passport)

-         ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา 2 ชุด

-         หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

-         ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

          ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form" 

-         กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และโปรดกรอก 2 ชุด

 

          รูปถ่าย

-         ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 4 ใบ

 

          เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

                ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 

-         ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
   
ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน

-         สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน   
    สมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
อย่างละ 1 ชุด

-         ใบเสร็จประกันสังคม เดือนล่าสุด 1 ฉบับ

-         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
     ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
     ขอเล่มเก่าด้วย
   *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่ 
     นำมายื่น ตัวจริง และ
Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคารคู่บัญชี 
     เดียวกัน  ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ !!!  

            กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
         สมรสยืนยัน

      ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
   สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง
   ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน
   ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
        ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
        บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

                   ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-          คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
     อายุไม่ต่ำกว่า
3 เดือน  ( ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  พร้อม
     ภาษาไทย 1 ชุด )

-          สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน   
     สมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
อย่างละ 1 ชุด

-          ใบเสร็จ ภงด.10 ( ใบเสียภาษี ) 1 ชุด

-          สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
     ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
     ขอเล่มเก่าด้วย
   *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่ 
     นำมายื่น ตัวจริง และ
Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคารคู่บัญชี 
     เดียวกัน  ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ !!!  

            กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
         สมรสยืนยัน

      ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
   สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง
   ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน
   ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
        ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
        บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

                   ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

                        -         แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
                                  เป็นภาษาอังกฤษ

-         และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน  
    การค้าของผู้อุปการะ
( บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง )

-         สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูจิบัตร 1 ชุด

-         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี  
    ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
    ขอเล่มเก่าด้วย ของบิดามารดา
     *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่ 
    นำมายื่น ตัวจริง และ
Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคารคู่บัญชี 
    เดียวกัน  ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ !!!

     

เอกสารอื่นๆ

-          นำใบจองตั๋วเครื่องบิน ตัวจริง ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในสเปน ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ

-          กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุ
ถึงสถานที่ที่พัก ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือเชิญ / ผู้เชิญ ระยะเวลาในพำนักวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และ หลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน

-          หรือ ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

-          หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ ( 1,500,000 บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น ( สำเนาพร้อมตัวจริง )

-          กรณียื่นวีซ่าแบบธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากทางสเปน

 

 

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าสเปน

อาคารเลค รัชดา ( เยื้องๆกับศูนย์ประชุมสิริกิต์ ) ชั้นที่ 23  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์            แผนกวีซ่า
0-2661-8284-7       โทรสาร 0-2661-9220

เวลาทำการ        ยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว              เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี

                        เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นวีซ่า 

                        เวลา 09.00 – 12.00 น. รับวีซ่า
                            
ค่าธรรมเนียม    

                        วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ สำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน)  3,000 บาท / ท่าน
                        ( ราคานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน )

เวลาดำเนินการ    แบบเดี่ยว 7 – 10 วันทำการ  /  แบบคณะทัวร์  14 วันทำการ
                          ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต )

 

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-683-1771 Visa

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรีย article
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเชค article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเดนมาร์ก article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฮังการี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอิตาลี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเยอรมัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศแคนาดา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศไต้หวัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศพม่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนลาว article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอินเดีย article
article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น articleCopyright © 2013 All Right Reserved.