ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสเปน article

 หนังสือเดินทาง (Passport)

-         ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า

-         หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

-         ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

          ใบคำร้องขอวีซ่า

-         กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

            รูปถ่าย

-        ขนาด 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล

         ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

 

            เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

                  ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 

-         ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ

         ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน

-         ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

                        -         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

                                  ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่

                                  ขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง

           หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร ***

     กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน

                                       สมรสยืนยัน

      ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า  

         สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง

         ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน

         ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

      กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน

               ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด

               บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

-         ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย

 

                   ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-         คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

           อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 

-         ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

                        -         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

                                  ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่

                                  ขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง

           หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร ***

     กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน

                                       สมรสยืนยัน

      ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า  

         สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง

         ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน

         ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

      กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน

               ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด

               บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

-         ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย

 

                   ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

-         แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา

                                  เป็นภาษาอังกฤษ

-         และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน

                                  การค้าของผู้อุปการะ ( บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง )

-         ทะเบียนบ้าน สำเนา 1 ชุด / สำเนาบัตรประชาชนหรือสูจิบัตร 1 ชุด 

-         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

                                  ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่

                                  ขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง

           หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร ***

 

                     เอกสารอื่นๆ

-                สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

-                ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในอังกฤษ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม

*** ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ ***

-                กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุถึง ชื่อ-นามสกุล ผู้เชิญ / 

  สถานที่พัก ระยะเวลาในการพำนัก / พร้อมแสดง หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงทีอยู่อย่างชัดเจน

-               หรือ ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

-               ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ  วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000.00 บาท

-               หรือ ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

-               ประกันการเดินทางแบบท่องเที่ยวต่างประเทศ  วงเงินขั้นต่ำ 2,000,000.00 บาท

      

          หมายเหตุ  :        

          -  โปรดระบุ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน บ้าน มือถือ อย่างชัดเจนเพื่อในการขอวีซ่า

          -  กรณีผู้เดินทางมีอายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย

          -  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา

ท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำจดหมายยินยอม จากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดง                  

ความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต

โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง หรือ

ขอแบบฟอร์มจากการหน่วยรับยื่นวีซ่า ให้บิดาและมารดาเป็นผู้เซ็นต์

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปน

         ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120

 

เวลาทำการ                 วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:00 ถึง 16:00

ค่าธรรมเนียม              3,442  บาท/ท่าน  ( ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน )     

เวลาดำเนินการ            15   วันทำการ  ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสถานทูต )

โทรศัพท์                     02-263-9105

 

*** ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ ต้อง สแกนลายนิ้วมือ  ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมาแสดงตนที่หน่วยยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ***

 

                         

สนใจบริการรับทำวีซ่า ติดต่อ  02-683-1771

ค่าบริการ  2,500 บาท/ท่าน

 

  
Visa

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเนเธอร์แลนด์
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกรีซ
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฟินแลนด์
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศโรมาเนีย
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศยูเครน
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศโปรตุเกส
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศไอซ์แลนด์
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศนอร์เวย์
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสวีเดน
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรีย article
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเชค article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเดนมาร์ก article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฮังการี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอิตาลี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเยอรมัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศแคนาดา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศไต้หวัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศพม่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนลาว article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอินเดีย article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น articleCopyright © 2013 All Right Reserved.