ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศแคนาดา article

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

 

-         ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า

-         หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

-         ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

            ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form"

 

-         กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

            รูปถ่าย

-         ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
*** ซึ่งจะต้องตรงตามรูปแบบที่สถานทูตแคนาดาเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดรูปถ่าย ได้ ดังนี้ 
Click

            

            เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

                   ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 

-           ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
     
ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน

-           ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบ
      เปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด 

-           สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) ( ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

-           สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด  /  ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

-           สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี       ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ซึ่งต้องแสดงยอดโชว์ต่อสถานทูตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าำำไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย  *จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง  

            กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

     

                   ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-           คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
      อายุไม่ต่ำกว่า
3 เดือน 

-           ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบ
      เปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด 

-           สำเนาใบเปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) ( ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น )

-           สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด  /  ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

-           สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี       ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ซึ่งต้องแสดงยอดโชว์ต่อสถานทูตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าำำไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย  *จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง  

            กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมีหนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

                   ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

                        -        ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา 
                                  อนุมัติการหยุดเรียนของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

                        -         ทะเบียนบ้าน ตัวจริง / สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนาสูจิบัตร /สำเนาใบ
                                  เปลี่ยน-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาอย่างละ 1 ชุด 

   -         ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบ

              อำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว

   -         ในกรณีที่ท่านมีผู้ติดตาม เช่นคู่สมรสและบุตร ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ท่านต้องกรอกคำร้องฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อและรายละเอียดของผู้ติดตามในคำถามข้อ 1

   -         หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชนสำหรับ บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง

                        -         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี      
ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ซึ่งต้องแสดงยอดโชว์ต่อสถานทูตไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าำำไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย  *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริง หรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร 

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

                     เอกสารอื่นๆ

-           สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน ณ วันที่รับผลวีซ่า ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริงมาโชว์

-          ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในแคนาดา ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ

-          กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุ
ถึงสถานที่ที่พัก ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือเชิญ / ผู้เชิญ ระยะเวลาในพำนักวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแสดง หนังสือเดินทางเดินทางขอผู้เชิญ และ หลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน

-          หรือ ตารางการเดินทาง / โปรแกรม เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

                     ***  หากผู้เดินทางมีการเดินทางเข้า สหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้องทำการยื่นขอวีซ่าอเมริกานั้นก่อน ***

 

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา แผนกตรวจคนเข้าเมือง

อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 15 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์            แผนกวีซ่า 0-2636-0540                โทรสาร 0-2636-0567

เวลาทำการ         จันทร์ พฤหัสบดี เวลา 07.30 – 10.00 น.  ยื่นวีซ่า 

                                                            เวลา 13.30 – 14.30 น.  รับวีซ่า

ค่าธรรมเนียม    

                        วีซ่าประเภทท่องเที่ยว แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว     2,250 / ท่าน

                        วีซ่าประเภทท่องเที่ยว แบบเข้า-ออก หลายครั้ง    4,500 / ท่าน

                        ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สถานทูตแคนาดา  

 

เวลาดำเนินการ              คนไทย             2 วันทำการ 
                       
( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารในการยื่นวีซ่าและการพิจารณาจากสถานทูต )

 

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-683-1771 Visa

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรีย article
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเชค article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเดนมาร์ก article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฮังการี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอิตาลี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสเปน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเยอรมัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศไต้หวัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศพม่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนลาว article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอินเดีย article
article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น articleCopyright © 2013 All Right Reserved.