ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ article

      

        หนังสือเดินทาง (Passport)

-         ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า

-         หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

-         ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

 

           ใบคำร้องขอวีซ่า "Visa Form"

-         กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

 

            รูปถ่าย

-         ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังฉากขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ ภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

 

            เอกสารประกอบการยื่นวีซ่่า

 

            ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 

-         ให้แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
   
ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พักร้อน

-         สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน  / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน  
    สมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
อย่างละ 1 ชุด

-         สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
     ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
     ขอเล่มเก่าด้วย
  

            กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
         สมรสยืนยัน

      ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า
   สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนและเซ็นต์ชื่อรับรองทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ผู้เดินทาง
   ไม่ได้ทำงาน และคู่สมรถไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบบัตรประชาชน
   ทะเบียนบ้านและหลักฐานการทำงานของคู่สมรสด้วย

            กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
        ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
        บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

                   ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-        คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 
   อายุไม่ต่ำกว่า
3 เดือน 

-        สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน  / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน  
   สมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
อย่างละ 1 ชุด

-        สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี  
   ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
   ขอเล่มเก่าด้วย  

         กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียน
     สมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้

         กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน
     ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดยเจ้าของบัญชีมาพร้อมแนบสมุด
     บัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย

 

                   ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู

                        -        แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
                                 เป็นภาษาอังกฤษ

-        และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน  
   การค้าของผู้อุปการะ
( บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง )

-        สำเนา ทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน  / สูจิบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
   ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
อย่างละ 1 ชุด

-        สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
   ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า
6 เดือน ถ้าไม่ถึง
   ขอเล่มเก่าด้วย ของบิดามารดา 
    

 

                    เอกสารอื่นๆ

-                   สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ โดยชัดเจน

-                   ท่านจะต้องแสดงหลักฐานที่พักในนิวซีแลนด์ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง กรณีพักที่โรงแรม
     ท่านจะต้องแนบใบยืนยันที่พักที่ออกโดยตรงจากโรงแรมนั้น ๆ

-                   กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญ ซึ่งในเรื่องความ ต้องระบุ
     ถึงสถานที่ที่พัก ชื่อ-นามสกุล ผู้ถือเชิญ / ผู้เชิญ ระยะเวลาในพำนักวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแสดง
     หนังสือเดินทางของผู้เชิญ และ หลักฐานแสดงที่อยู่อย่างชัดเจน

-                   ตารางการเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ ( ถ้ามี )

-                   กรณียื่นวีซ่าแบบธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญระบุชื่อผู้เดินทางและผู้เชิญ

 

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

 

ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน  ลุมพินี กทม. 10310

โทรศัพท์            แผนกวีซ่า 0-2254-2530             โทรสาร 0-2253-0945

เวลาทำการ         จันทร์ ศุกร์       เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.   ยื่นวีซ่า 

                                                เวลา 15.00 – 16.00 น. รับวีซ่า

ค่าธรรมเนียม    

สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว ( แบบเดี่ยว )                                     3,300     บาท / ท่าน
สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว ( แบบครอบครัว )       
                       3,300     บาท / ท่าน
( ** วีซ่าครอบครัว สามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี )
สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว ( แบบคณะ  ซึ่งต้องมี 3 ท่าน ขึ้นไป )       1
,900     บาท / ท่าน
( ** วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น )

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ชำระเป็นดราฟท์หรือเช็คของธนาคาร
สั่งจ่าย
สถานทูตนิวซีแลนด์ ( สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ) "   

เวลาดำเนินการ    7 - 10  วันทำการ
                         ( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารในการยื่นวีซ่าและการพิจารณาจากสถานทูต )

 

 

 

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-683-1771 Visa

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรีย article
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเชค article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเดนมาร์ก article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฮังการี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอิตาลี article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสเปน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศเยอรมัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศฝรั่งเศส article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศแคนาดา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศไต้หวัน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศพม่า article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า สาธารณรัฐประชาชนลาว article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศอินเดีย article
article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย article
ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น articleCopyright © 2013 All Right Reserved.